ⓘ 擬電蛺蝶

                                     

ⓘ 擬電蛺蝶

擬電蛺蝶 (學名: Dichorragia ninus )是屬於蛺蝶科中,秀蛺蝶亞科的一種蝴蝶,是電蛺蝶屬的一種。分佈於摩鹿加群島及新畿內亞,模式產地為印尼安汶。